18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“ผู้ว่าฯสงขลา”​จับเข่าคุย15อปท.ใหญ่​ ขับเคลื่อนการพัฒนาหลังวิกฤติโควิด-19

“อยากทราบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่อยากจะให้จังหวัดร่วมขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาของเราอย่างไร หลังพื้นวิกฤติโรคระบาดโควิด-19” นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเปิดประเด็นในการร่วมพบปะพูดคุยดับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรีนครและนายกเทศมนตรีเมือง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา รวม 15 แห่ง โดยมีท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น​ เข้าร่วมด้วย ณ เบญจพรคลับเฮ้าส์ ชั้น2 (หมู่บ้านเบญจพร ลพบรีราเมศวร์ อ.หาดใหญ่​ จ.สงขลา

พร้อมขอให้แต่ละท้องถิ่นไปดูว่า จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวดับวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในแต่ละพื้นที่เพื่อนำมาบูรณาการ ในการตั้งศูนย์กลางในการรับผิดชอบ พัฒนาข้อมูลข่าวสาร และจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เชื่อมต่อกันในจังหวัด

รวมถึงหาแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ประชากรในพื้นที่ด้วยการสร้าง(อาชีพ หรือเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ ให้ประชาชนสามารถกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

ขณเดียวกัน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัดเชื่อมโยงแผน บูรณาการแผนงาน ในภาพรวมของการพัฒนาสาธารณูปโภค และแกัปัญหาต่างๆ เช่น การสร้างรถไฟฟ้าจากสนามบิน-หาดใหญ่-สงขลา เพื่อให้เกิดความเป็นจริงในการปฏิบัติ

“การเตรียมการป้องกันอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ ช่วงฤดูฝน เส้นทางการไหลของน้ำที่สามารถพัฒนาได้ในพื้นที่เพื่อรองรับน้ำ เพื่อลดผลกระทบหากปลายปีนี้จะมีฝนตกหนักตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์” ผู้ว่าฯ​ จารุวัฒน์ กล่าว และว่า

สำหรับการแจกถุงยังชีพให้ประสานมายังท้องถิ่นจังหวัด เพื่อให้เกิดความถูกต้อง

(อ่ารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับ 1,139 วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

You may also like