19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

นราธิวาส​ | เตรียม​พร้อม! จัดการเรียนการสอน​ ก่อนเปิดเทอม​1ก.ค.นี้

นราธิวาส​ -​ เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

ที่ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะทำงานฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการ / กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

โดย นายมนูญ บุญชูวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส และผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ ร่วมรายงานแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 พร้อมยืนยันว่า​ สถานศึกษาสามารถรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้ 100 % แน่นอน

ส่วนโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงทางหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ก็จะมีระบบการคัดเลือกนักเรียนอย่างโปร่งใส รวมทั้งมีการติดตามนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาทุกคน ส่วนแนวทางการเตรียมความพร้อม

สำหรับการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยสถานศึกษาได้มีการวางแผนสำหรับการจัดการเรียนการสอน On Site ดังนี้

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย และจัดให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องทำกิจกรรมต่าง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อให้แน่ใจว่าครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนจะปลอดภัยในการมาโรงเรียน

2.มีการคัดกรองและจัดเก็บข้อมูลของนักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลผู้เกี่ยวข้องที่เดินทางเข้ามาในบริเวณโรงเรียนทุกวันอย่างเคร่งครัด

3.จัดการเรียนการสอน On Site ให้นักเรียนมาเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน 20 คน ต่อวัน รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียน และรูปแบบการสอน ให้มีการบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ ร่วมกัน

4.ประสานและแจ้งข่าวสารอย่างทันท่วงทีระหว่างครูและผู้ปกครองผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Line, Facebook, Website เป็นต้น
5.สนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอน On Air และ Online โดยครูที่ปรึกษาต้อง อำนวยความสะดวกให้ข้อแนะนำต่างๆ ตลอดจนการติดตามการเรียนรู้ของนักเรียน ตารางเรียน เอกสารประกอบการเรียนและชิ้นงานต่างๆ

ในกรณีที่เปิดภาคเรียนแล้วพบว่านักเรียนในชั้นเรียนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโรงเรียนจะมีมาตรการปิดโรงเรียน และหยุดการเรียน On Site ทันที และดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งกักตัวครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนดังกล่าวเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังอาการ และดำเนินการสอนผ่านระบบ Online และ On Air แทน

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่เปิดภาคเรียน โรงเรียนได้มีการมอบหมายให้ครูสำรวจความพร้อมของนักเรียนในการเรียนผ่านระบบ On Air และ Online และในบางโรงเรียนก็จัดให้มีการสอบแบบ Online เพื่อทบทวนความรู้ของนักเรียนให้มีความพร้อมเข้าสู่บทเรียนเมื่อเปิดภาคเรียนจริง

ปทิตตา หนูสันทัด ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

You may also like