18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“พ่อเมืองสงขลา”​วางศิลาฤกษ์​อาคาร100ปี รร.วรนารีเฉลิม

วันนี้ (18 มิ.ย. 63) ที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคาร 100 ปี ประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงด้วยดี อาคารมีความมั่นคงปราศจากอุปสรรค และเพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีโบราณที่ถือปฏิบัติกันมา โดยมีนายอุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมในพิธี

 

ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตรงกับวันครบรอบ 99 ปี ของโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนวรนารีเฉลิมในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยใช้ชื่อว่า “อาคาร 100 ปี ประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อเฉลิมฉลองโรงเรียนวรนารีเฉลิมครบรอบ 100 ปี

นอกจากนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา ได้รวบรวมข้อมูลและผลงานของพระองค์ท่าน นำเสนอไปยังองค์การยูเนสโก้เพื่อยกย่องให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก อีกด้วย

ปัจจุบันโรงเรียนวรนารีเฉลิม เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลา ประเภทสหศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จังหวัดสงขลาและสตูล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ 26 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
18 มิ.ย. 63

You may also like