19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

นศ.นิเทศฯ ม.หาดใหญ่ คว้าชนะเลิศสื่อสร้างสรรค์สะท้อนอัตลักษณ์​ใต้

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประกอบด้วย นายศุภกิจ ขุนสมาน นายอิรฟาน มะ นักศึกษาชั้นปี 3 นางสาวสรีรัตน์ เฮ่าสม นางสาวโซรายา มามะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการผลิตสื่อจากผลงานวิจัยภายใต้รูปแบบสื่อที่สะท้อนอัตลักษณ์ใต้ โดยนักศึกษาได้คัดเลือกเนื้อหาจากงานวิจัยมาใช้สานต่อและลงมือในการผลิตสื่อ โดยมีเนื้อหาจาก “โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชาวนา 2 ลุ่มน้ำ 3 จังหวัดภาคใต้ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลัก” มาใช้ในการผลิตสื่อ ภายใต้โครงการ “การเผยแพร่งานวิจัยผ่านนักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นภาคใต้” โครงการวิจัยในรูปแบบการจัดกิจกรรมประกวด ผ่านการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ และการเสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่

ให้กลายเป็นนักสื่อสารงานวิจัย ที่มีทักษะในการออกแบบสารและทักษะการผลิตสื่อ ที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์และตัวตนของความเป็นถิ่นใต้ร่วมด้วย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

You may also like