21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

I NET จับมือคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรรองรับตลาด IT

คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานในระดับปริญญาตรี รวมถึงร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์นักศึกษาและบุคลากรในด้านเทคโนโลยีให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในตลาดปัจจุบัน


การร่วมมือในครั้งนี้เกิดจาก INET ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจรและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องเล็งเห็นว่าความต้องการความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงพร้อมที่จะช่วยผลักดันหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับนักศึกษาจบใหม่มาพัฒนางานและเปิดรับเข้ามาเป็นพนักงาน INET ศูนย์หาดใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพนักงานให้ได้ทำงานภายในบ้านเกิดตนเอง

สอบถามเพิ่มเติม : นางสาวศันสนีย์ ชัยประเสริฐ
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน)
โทรศัพท์ 06-5527-1942 เว็บไซต์ www.inet.co.th , FB : INETclub

You may also like