19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สตูลสร้างภูมิคุ้มกันสังคมทางวัฒนธรรม

25 สิงหาคม 2563 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี นางสาวนิภาวรรณ กาญจนพิทักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าวรายงาน มีเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดสตูล นักเรียนนัก ศึกษา คณะครู ผู้แทนจากส่วนราชการ เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล และ เครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ 80 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

นางสาวนิภาวรรณ กาญจนพิทักษ์ กล่าวว่า การจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมได้เห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่ดีที่เป็นต้นแบบในสังคมไทยต่อไปในอนาคต

โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “ใช้สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์“ และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นของเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดย Happy ness Team, การบรรยายหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยและจังหวัดสตูล” โดยคุณสมานนท์ พฤกษ์พิเนต นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น, การบรรยายหัวข้อ “วิถีชีวิตใหม่ New Normal ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในสถานการณ์ covid-19“ โดย นายสุขสันต์ มรรคาเขต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ, การบรรยายหัวข้อ “การส่งเสริมค่านิยมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสา“ โดยนายณพงศ์ ใบหมาดปันจอ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล, และการบรรยาย “ภารกิจบทบาทหน้าที่การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” โดย นางสาวนิภาวรรณ กาญจนพิทักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ

You may also like