21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

นราฯสืบสานภูมิปัญญา​ ชวนสวมใส่ผ้าถิ่น

21 ก.ค. 63 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมงานประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดผ้าทอยกดอก จำนวน 22 ชิ้น การจัดแสดงผ้าท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส และผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ ณ ห้องโถงชั้นล่างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้มีการส่งเสริมรณรงค์การสวมใส่และแต่งกายด้วยผ้าท้องถิ่นนราธิวาส ประกอบด้วย ผ้าทอ ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก อย่างต่อเนื่อง และน้อมนำพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด ปัจจุบันมีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ทั้งสิ้น 49 กลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 104 ผลิตภัณฑ์

You may also like