18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ชิงเปรตคึกคัก! “วันส่งตายาย”งานบุญวัดเกาะใหญ่ กระแสสินธุ์

วันที่ 17 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการร่วมทำบุญวันสารทเดือนสิบ หรืองานบุญส่งตายายของชาวบ้านเ ที่วัดกาะใหญ่ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีชาวบ้านได้ร่วมสืบทอดประเพณีแห่”หมับ”เข้าวัด ซึ่งเป็นประเพณีที่ตกทอดมาแต่โบราณ โดยมีชาวบ้านมาร่วมในขบวนแห่ “หมับ” อย่างสนุกสนาน ร่วมไปถึงชาวบ้านทั่วไปที่เดินทางมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

โดยแต่ละครอบครัวได้นำอาหารคาว และขนมหวานชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นขนมที่ใช้ในการประกอบพิธีสารทเดือนสิบ หรือพิธีส่งตายาย เช่น ขนมลา ขนมเทียน ขนมต้ม และข้าวพอง ขนมไข่ปลา ขนมบ้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มีความหมายในงานบุญส่งตายายมาถวายแด่พระภิกษุ

จากนั้นได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ สำหรับพิธีสงฆ์ที่จัดขึ้นนั้นเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญเลี้ยงพระพร้อมทั้งพิธีบังสุกุล การทำบุญวันสารทเดือนสิบ หรือวันงานบุญส่งตายายของชาวเกาะสมุย ถือเป็นการทำบุญสำคัญที่ลูกหลานที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆ จะเดินทางกลับมาร่วมพิธี เพราะเชื่อว่าเป็นวันส่งบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วกลับสู่ภพภูมิ ชาวบ้านเกาะใหญ่เรียกวันนี้ว่า “วันชิงเปรตส่งตายาย”

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์บรรดาเด็กๆ และผู้ใหญ่ต่างเตรียมถุงพลาสติกมาใส่ขนมนานาชนิดที่จัดไว้ให้บริเวณลานหน้าอุโบสถเพื่อร่วมกันชิงเปรต ซึ่งถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของงานบุญส่งตายาย โดยถือว่าเป็นการทำทานให้กับเปรตและสัมพเวสีทั้งหลายที่มารับส่วนบุญ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

ซึ่งลูกหลานที่ได้เข้าร่วมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในงานบุญสารทเดือนสิบ หรืองานบุญส่งตายายถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัวทั้งที่อยู่ใกล้และอยู่ไกล นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วอีกด้วย

You may also like