18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“นายกชาย”เร่งแก้ปัญหาปลากระพง

4 ธ.ค. 2563 “นายกชาย” ส.ส.เดชอิศม์ ขาวทอง พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ณ ท่าเสาบ้านใหม่ ชุมชนชายหิน ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา พบชาวบ้าน จาก ต.หัวเขา ต.สทิงหม้อ(ม.1,ม.2) เนื่องจากโควต้ารับซื้อปลากะพงเลี้ยงในกระชัง ยังตกค้างอีกประมาณ 300 ตัน และปัญหาปลากะพงเลี้ยงในกระชังประสบปัญหาอุกทกภัย

โดยได้ข้อสรุปดังนี้

1.ปัญหาโควตาการรับซื้อปลากะพงเลี้ยงในกระชัง ทาง ส.ส.เดชอิศม์ ขาวทอง ประสานโดยตรงไปยัง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิช์ ได้รับคำชี้แจงว่า “เหตุปัญหาเนื่องจากตรงกับสิ้นปีงบประมาณ และได้ดำเนินการผลักดันในปีงบประมาณใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว” ดังนั้นปัญหานี้ จึงได้ข้อยุติ

2.ปัญหาปลากะพงเลี้ยงในกระชังเสียหายจากอุทกภัย กรณีนี้ “ได้ประสานทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา” ให้เร่งแจ้งประสานทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย “ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ” เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วน

 

You may also like