19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

เร่งรัดสินไหมสวัสดิการชาวสวนยาง

นายสังข์เงิน ทวดห้อย กรรมการการยางพาราแห่งประเทศไทย(บอร์ด กยท.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลการจัดสวัสดิการอื่นๆ เพื่อนเกษตรกรชาวสวนยางตามมาตรา 49(5) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย การติดตามเร่งรัดการจ่ายสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่เกษตรกรชาวสวนยา และการรายงานผลการจ่ายเงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง, การศึกษาการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง แบบสมัครใจจ่ายสมทบลักษณะสังคมสวัสดิการ

You may also like