18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ “รพ.หาดใหญ่-สงขลา”สู้โควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน เครื่องช่วยหายใจ แก่โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลหาดใหญ่

12 พ.ย. 63 ณ โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายเทอดศักดิ์ บุญยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ “เครื่องช่วยหายใจ” พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลหาดใหญ่ โดย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว พร้อมด้วย นายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา นางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายเทอดศักดิ์ บุญยขจร กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง “กองทุน ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาล ในการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ต่อมาได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และรักษาผู้ป่วยโควิต-19 แก่ 122 โรงพยาบาล ใน 56 จังหวัด

ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่พระราชทานนี้จะมีส่วนช่วยในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของจังหวัดสงขลา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อ “เครื่องช่วยหายใจ” พระราชทานแก่โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และรักษาผู้ป่วยอื่นๆ ที่มีความจำเป็น โดยก่อนหน้านี้โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง เคยได้รับพระราชทาน “หุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจกระบบสื่อสารทางไกล” เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วย

สำหรับ“เครื่องช่วยหายใจ” ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ได้มีหนังสือไปยังมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อขอรับการสนับสนุน 10 โรงพยาบาลเนื่องจากเครื่องช่วยหายใจเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยผู้ป่วยอาการหนักและมีราคาสูงจัดหาซื้อยาก และหลายโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ยังมีความขาดแคลนเครื่องช่วยหายในในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เนื่องจากโรงพยาบาลในภาคใต้เปรียบเสมือนด่านหน้าในการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศผ่านทางชายแดนใต้

อีกทั้ง หากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นแล้ว เครื่องช่วยหายใจดังกล่าว ยังสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยอื่น ๆ ได้ในอนาคต

You may also like