16/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ยุคสมัยเปลี่ยน! แก้คำขวัญจังหวัดสงขลา

6 ม.ค. 64 เวลา 13.30 น. นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขคำขวัญประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมหารือและพิจารณาแนวทางรูปแบบในการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขคำขวัญประจำจังหวัด โดยมี นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

จังหวัดสงขลาได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าคำขวัญประจำจังหวัดสงขลา ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ “นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้”​ ไม่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม และบริบทของจังหวัดในปัจจุบัน เนื่องจากคำขวัญประจำจังหวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น ขาดการปรับปรุง และแก้ไขมานาน

ดังนั้น เพื่อให้คำขวัญประจำจังหวัดสงขลา มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม และบริบทของจังหวัดในปัจจุบัน จึงได้ร่วมหารือกับหน่วยงานอื่นๆ
กำหนดแนวทาง และรูปแบบในการปรับปรุง เพื่อแก้ไขคำขวัญจังหวัด

โดยที่ประชุม เสนอการกำหนดทิศทางและรูปแบบในการพิจารณาคำขวัญประจำจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 1. การจัดการประกวดคำขวัญในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยต้องกำหนดกรอบ และหลักเกณฑ์ ในการประกวดอย่างชัดเจน

2. หากต้องปรับปรุงคำขวัญ จะต้องมีความกระชับ สื่อถึงอัตลักษณ์และความต้องการของจังหวัดได้ชัดเจน และต้องเป็นอัตลักษณ์ที่ยั่งยืน

3. หากเป็นไปได้ไม่ควรปรับปรุงคำขวัญประจำจังหวัด แต่ควรคิดสโลแกน หรือคำจำกัดความอื่นขึ้นมา
แทน และ 4. ควรสอบถามประชาชนในพื้นที่ก่อนว่าต้องการให้มีการปรับปรุงคำขวัญหรือไม่ เนื่องจากคำขวัญประจำจังหวัดเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อประชาชนบางกลุ่ม

ทั้งนี้ มติที่ประชุมของคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขคำขวัญประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564 คือ เห็นควรแต่งตั้งผู้มีความสามารถ อาทิ นักกวีนิพนธ์ นักปราชญ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นทีมร่างคำขวัญ ตามกรอบแนวคิดที่กำหนด เพื่อนำมาเสนอคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขคำขวัญประจำจังหวัดสงขลา ให้ร่วมกันพิจารณา และเสนอให้ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือก(โหวต) ทางสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อเลือกคำขวัญที่เหมาะสมที่สุดให้เป็นคำขวัญประจำจังหวัดสงขลาต่อไป

You may also like