18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ผวจ.สงขลา มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

18 มกราคม 2564 นายกองเอก จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน และประเทศชาติเป็นส่วนรวม

ซึ่งควรได้รับการยกย่องจำนวน 6 ราย โดยมีรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้เข้ารับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา

นายกองโท จรัญ จันทรปาน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”ขึ้นเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม


โดยเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพมีความหมายคือ อักษร ภ.ป.ร. หมายถึงพระปรมาภิไธยย่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นมหามงคลยิ่ง ,สมเด็จพระนเรศวรทรงม้าและพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสาสมัครดินแดน และการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นความเด็ดเดี่ยว เข้มแข็ง และกล้าหาญ ต่อสู้เพื่อรักษาดินแดนแผ่นดินไทยมาโดยตลอด , ช่อชัยพฤกษ์หมายถึง เกียรติยศชื่อเสียง , แพรสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาดินแดนยิ่งชีพหมายถึงคติพจน์เราสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จับต้องรักษาดินแดนแผ่นดินไทยยิ่งกว่าชีวิตของตน

โอกาสนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ซึ่งสมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จำนวน 6 ราย

1.นายวสุพัชร์ จงเพิ่มวัฒนะผล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
2.นางสาวจิรพร ศิริพงษ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค 9
3.นายพงศ์พิพัฒน์ เกิดเทพ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
4.นายเสมรชัย บุญเลิศ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
5.นายวรสิทธิ์ วงษ์บุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
6.นางกิตติพร สนิทมัจโร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

You may also like