16/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ผู้ว่าฯ ย้ำสงขลาปลอดเชื้อโควิด-19

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลานายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลานายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมส่วนราชการเพื่อติดตามการทำงานรับทราบปัญหาและอุปสรรคของส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2564 โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ พร้อมด้วยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา และนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมและส่วนราชการสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอิสระ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน


ภายในที่ประชุมมีการรายงาน ถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสงขลา แนวทางการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยเห็นชอบให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-322-418 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและคุณสมบัติตามโครงการ จ้างงานเด็กจบใหม่ โดยคุณสมบัตินายจ้างต้องอยู่ในระบบประกันสังคม รัฐอุดหนุนไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างที่ลูกจ้างและนายจ้างตกลงกัน สำหรับคุณสมบัติของลูกจ้าง มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.และปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษาตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป การรายงานแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจรากปีงบประมาน 2564 และการรายงานแนวทางและมาตรการในการดำเนินงานตามห้วงสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์และแนวทางป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 รายงานสถานการณ์อุทกภัย สถานการณ์น้ำ และการพยากรณ์อากาศ


โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เน้นย้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดสงขลา ในเรื่องของการหลบหนีเข้ามาในพื้นที่โดยผิดกฎหมายของชาวต่างด้าว ทั้งด่านพื้นที่ตอนในและด่านพื้นที่ชุมชนให้เข้มงวดในการคัดกรองโรคโควิด-19 อีกทั้งการจัดกิจจกรม การชุมนุม รวมถึงสถานประกอบการต่างๆ ที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก โดยให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

You may also like