19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา48เทศบาลชิงนายก115คน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา(กกต.) รายงานการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เปิดรับสมัครวันระหว่างวันที่  8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564

โดยพบว่าการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีท้องถิ่นในในจังหวัดสงขลา ระดับ เทศบาลนคร จำนวน 2 แห่ง ระดับเทศบาลเมือง 11 แห่ง และระดับเทศบาลตำบล จำนวน 35 แห่ง รวมทั้งหมด 48 แห่ง และพบว่าวันนี้(12 ก.พ. 64) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการรับสมัคร ปรากฎว่า ยังมีผู้ที่สนใจมายื่นใบสมัครนายกเทศมนตรี 6 คน สมาชิกฯ 78 คน รวม 84 คน

 

จึงสรุปได้ว่า การเปิดรับสมัครสมาชิกสภาฯและนายกเทศมนตรี ทั้ง 48 แห่งในจังหวัดสงขลา มีผู้สมัครทั้งหมด 1,842 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 115 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1,727 คน

You may also like