19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“ส.ส.สุณัฐชา” ร่วมยินดีกับ “นายก อบจ. ตรัง” ประชุมใหญ่เรื่องท่องเที่ยวตรังเร็วๆนี้

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จ.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่ได้เดินทางเข้ามาทำงานเป็นวันแรกก่อนการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในช่วงเช้าที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ น.ส.สุณัฐชา ได้เชิญชวนนายบุ่นเล้ง ในฐานะนายก อบจ.ตรัง ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบเชิงรุก และประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน จ.ตรังเข้าสู่ยุคใหม่พัฒนาไปข้างหน้า
พร้อมกันนี้ น.ส.สุณัฐชา ได้ส่งมอบข้อมูลที่ได้จากงานเสวนาเรื่องยางพาราในหัวข้อ “ทางเลือก ทางรอด ชาวสวนยาง” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และข้อมูลจากงานเสวนาในหัวข้อ “ทำอย่างไร ให้เที่ยวใต้ ต้องเที่ยวตรัง” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่าน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการทำงาน แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังให้กับประชาชนชาวตรังต่อไป โดยทั้งสองประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนชาวตรังเข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เพราะเรื่องยางพาราและการท่องเที่ยวถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนตรังให้อยู่รอดได้

อีกทั้ง น.ส.สุณัฐชา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งหนังสือขอเชิญ นายบุ่นเล้ง ในฐานะนายกองค์การบริหารจังหวัดตรังไปประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการ ในเรื่อง “การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ต่อไป

You may also like