19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“พิษณุ” สจ.สงขลา อ.รัตภูมิ ดาวสภา อบจ.สงขลา

 

นายพิษณุ หลีหีม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอรัตภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 2 กล่าวในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
กล่าวนโยบายทั้ง 10 ที่ ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีความครอบคลุมทุกภาคส่วนเป็นนโยบายที่ดีแต่จะดีมากที่ทำได้ดีหากประสบความสำเร็จ เพราะประชาชนพร้อมที่จะยกย่องเชิดชู เช่น นโยบายที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรม ในเรื่องของเกษตรการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาสสร้างรายได้

โดยนายพิษณุ กล่าว จะเห็นได้ว่าผู้สมัครจะนำเสนอนโยบายจะพูดสวยอย่างไรแต่ในการปฏิบัติเห็นได้ทั่วประเทศว่าการส่งเสริมเกษตรกรรมไม่ค่อยมีการลงมือทำอย่างจริงจัง
แต่นโยบายของว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
นายพิษณุ มั่นใจว่านโยบายนี้จะส่งเสริมอาชีพและทำให้ประชาชนมีรายได้อย่างแน่นอน และอีกหนึ่งนโยบายข้อที่ 10 นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์กีฬาและสนามกีฬาที่จะช่วยส่งเสริมให้จังหวัดสงขลามีนักกีฬาที่มีความสามารถไปสู่นักกีฬาอาชีพได้ในอนาคต

You may also like