19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

เปิด”วันสหกรณ์”นราธิวาส

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพโรจน์จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายมนุชาธิป
วรกาญจนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยร.ต.อ.สุชาติ บัวกิ่ง ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการหลายหน่วยงานร่วมในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสโดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
พิทยาลงกรณ์พระบิดาสหกรณ์ไทยรวมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูการสหกรณ์ไทย ที่ทรงให้ความสำคัญกับการนำระบบสหกรณ์ไปใช้ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่

You may also like