19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ผวจ.ราชการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมชี้แจงโครงการจตุรัสเมืองตรัง

(23 ก.พ. 2564) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมชี้แจง รับฟังความคิดเห็นโครงการจัตุรัสเมืองตรัง (TRANG SQUARE) จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 3

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นและอยากจะฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดตรังต้องการที่จะทำเวทีกิจกรรมที่หอนาฬิกาซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์กที่จะขายการท่องเที่ยว โดยหอนาฬิกามี Story ของเมืองตรัง และท่านประธานรัฐสภามีดำริที่จะพัฒนาตรงนี้ เดิมทีเราเรียกว่า TRANG SQUARE ตอนหลังท่านต้องการจะเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยเพื่อจะได้เรียกติดปากกัน ท่านก็บอกเป็นจัตุรัสเมืองตรัง แต่ตอนนี้ยังอยู่ในประเด็นที่รับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ รูปแบบนี้เป็นแบบคร่าว ๆ


เมืองตรังยืนอยู่ 2 ขา ก็คือด้านการเกษตรและด้านการท่องเที่ยว เรื่องของท่องเที่ยวมีอยู่ทุกจังหวัด ตอนนี้รายได้เข้าแต่ละจังหวัดจะนำเรื่องของท่องเที่ยวมาแลกมาขายให้ประชาชนได้ดำเนินการประกอบธุรกิจ กิจกรรมเรื่องของสร้างรายได้งานท่องเที่ยวเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติ อาหาร เรื่องของ Story เมือง
โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้พื้นที่เฉพาะที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับองค์ประกอบของผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพุทธศักราช 2562 พร้อมทั้งมาตรการทางผังเมืองที่ส่งเสริมการปรับปรุงฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาในระดับชุมชน / ย่าน ที่สามารถนำไปดำเนินการจัดทำผังเมืองเฉพาะต่อไป และ เพื่อให้ได้ผังปฏิบัติการเชิงพื้นที่ปรับปรุงฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ โดยมีรายละเอียดรูปแบบและแนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนเพื่อออกแบบรายละเอีย โครงการพัฒนาที่มีรายละเอียดครบถ้วน สามารถนำไปเสนอของบประมาณค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้การพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบวางผัง เฉพาะพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อจัดทำกรอบการพัฒนาประกอบด้วยแผนงานแผนงบประมาณและแผนการบริหารจัดการในการปรับปรุงฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ชุมชนย่านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะและอีกทั้งเพื่อจัดทำกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมให้ภาครัฐภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการในการปรับปรุงฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม
ล่าสุด นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและฝังเมืองจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายสราวุธ สธนพานิชย์ กรรมการบริหาร บริษัทพิสุทธิ์เทคโนโลยี จำกัด และ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีจูม สถาปนิกนักออกแบบชุมชนเมือง บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทที่ปรึกษากรมโยธาธิการและฝังเมือง) ได้เข้าเสนอรายละเอียดโครงการจัตุรัสเมืองตรัง (TRANG SQUARE) ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง โดยหลังจากนี้ทางบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ และ จนท.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง จะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการจัตุรัสเมืองตรังให้ประชาชนรับทราบ พร้อมมีกำหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในปลายเดือนมีนาคม 64

 

You may also like