19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

มะพร้าวบางนรา ร่วมโครงการ1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มแปรรูปมะพร้าวบางนรา รูเม๊าะกีตอ แจ้งความประสงค์ ร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่กะลุวอเหนือ โดยนำผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการต่อยอดนำเสนอต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ พลาศัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

You may also like