19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

คปต.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาไทยในพื้นที่

สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรม เจบีหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 27 ก.พ – 11 มี.ค 2564 โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมต้อนรับและพูดคุย


โดยมีพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามการขับเคลื่อนหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ การพัฒนาทักษะและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป็นนโยบายและคำสั่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ที่ดำริให้เน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเร่งสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่เหมาะสมและง่ายต่อความเข้าใจซึ่ง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาทักษะการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของประชาชนทุกอาชีพทุกช่วงวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีความสำคัญที่จะต้องได้รับการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 5 อำเภอ จังหวัดสงขลา ให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จากหลายภาคส่วน จำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา การใช้ภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นวัตกรรมในการพัฒนาทักษะภาษาไทย ร่วมไปถึงเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการต่อไป


พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามการขับเคลื่อนหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ทางภาครัฐบาลมีความห่วงใยในการใช้ภาษาไทยกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อาจจะมีทักษะในการใช้ภาษาไทยไม่เต็มที่ เลยทำให้ขาดโอกาส จึงมีการสอบถามสำรวจโดยแบ่งประชากรออกเป็นสองส่วน คือเยาวชนที่อยู่ในส่วนของการศึกษามีความมั่นใจระดับหนึ่งว่าสถานศึกษาสามารถช่วยได้หากเป็นบุคคลอายุ 16 ปีถึง 60 ปีตรงนี้จะมีความหลากหลาย เพราะฉะนั้นการสัมมนาในวันนี้ทางหน่วยงาน คปต.ส่วนหน้า พยายามหาวิธีพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในพื้นที่โดยกลุ่มเป้าหมายที่ทำกิจกรรมที่มาจากทุกภาคส่วน

 

 

You may also like