18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

วันนี้ (31 มี.ค. 64) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน รวมถึงบรรลุตามแนวทางและเป้าหมายของแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่จัดทำขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) คือ พื้นที่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เหนี่ยวนำให้เศรษฐกิจ ชุมชนเติบโตไปด้วยกัน ภายใต้สภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยนุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กายภาพ และการบริหารจัดการในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยการสร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ทำให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน
สำหรับจังหวัดสงขลา มีแผนการดำเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ที่ 1 ได้แก่ พื้นที่อำเภอสะเดาครอบคลุม 6 พื้นที่ ได้แก่ตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว ตำบลสะเดา ตำบลปาดังเบซาร์ ตำบลปริก ตำบลพังลา และพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ครอบคลุม 2 พื้นที่ ได้แก่ ตำบลพะตง ตำบลบ้านพรุ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการเพื่อลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น และเป็นการเตรียมความพร้อมในพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อจะได้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

You may also like