19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ม.สงขลานครินทร์​ เปิดลู่วิ่งยางสนับสนุนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสนามลู่ยางอ่างน้ำ ม.อ. ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสวนหย่อมริมอ่างน้ำ ม.อ. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน 
มหาวิทยาลัยได้จัดทำลู่ยางสังเคราะห์รอบอ่างน้ำบนพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ของวิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย ช่วยลดแรงกระแทกสำหรับการเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน พร้อมปรับปรุงทัศนียภาพร่มรื่นสวยงาม เหมาะกับการออกกำลังกาย เปิดให้เข้าใช้บริการทุกวัน เวลา 05.00-22.00 น. สนามลู่ยางริมอ่างน้ำ  มีความยาว 1.30 ก.ม. พื้นที่โดยรวม ประมาณ 1,350 ตาราเมตร ความกว้าง 2.5 เมตร โดยลู่ยางมีตัวเลขแสดงระยะทางวิ่ง บริเวณจุดเดินวิ่ง รองรับผู้ออกกำลังกายได้ประมาณ 900-1,000 คนต่อช่วงเวลา งบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน  2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2564 สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

You may also like