18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

มท.2 ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามและเร่งยกระดับชีวิตปชช.ให้ดียิ่งขึ้น

วันนี้ (1 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดสงขลา เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อติดตาม รับฟังปัญหาเดือดร้อนเร่งด่วน และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ และการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจังหวัดสงขลาได้ดำเนินมาตรการคุมเข้ม ควบคุม ผ่อนปรนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยพบว่ามีผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 149 ราย แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยเป็นผู้ป่วยยืนยันระลอกเก่า 134 ราย และเป็นผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่ จำนวน 15 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ จำนวน 3 ราย ขณะนี้รักษาหายแล้ว และติดเชื้อจากต่างประเทศ เข้าสถานที่กักกันของรัฐ จำนวน 12 ราย ในส่วนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค โควิด-19 นั้น ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ติดตามสถานการณ์โรคและพิจารณามาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การติดตามผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงตามคำและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา การเฝ้าระวังเชิงรุกในกลุ่มที่มีความเสี่ยง เช่นแรงงานต่างด้าว คนขับรถสนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และผู้ต้องขัง การบูรณาการทีมออกตัวกิจกรรมและกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เป็นต้น
นอกจากนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2564 ของจังหวัดสงขลา จำนวน 21 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 20 โครงการ การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 85,902,400 บาท โดยแบ่งเป็นโครงการที่จังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานดำเนินการหลักจำนวน 3 โครงการ และเป็นหน่วยงานดำเนินการร่วมจำนวน 3 โครงการ
ตลอดจนติดตามการนำพื้นที่ของรัฐมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 1096-2-21 ไร่ ในพื้นที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4113 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (นาทวี)-ประกอบ ตอน บ้านประกอบตก-บ้านประกอบออก (เดิม) การแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ กรณีการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบ้านแลแบง ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย และบ้านน้ำลัด ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา การติดตามผลการดำเนินโครงการพุทธมณฑล รายงานความก้าวหน้าการจัดทำโครงการก่อสร้างถนนทางขึ้น-ลง ควนคันหลาวตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา และโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่และตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาจากงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง

You may also like