18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ตรวจราชการแรงงานตรัง ลงติดตามผลปฏิบัติงานราชการ ประจำปี 64

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดตรัง ติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานตามแผนกาตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (Progress Review) ของจังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง
วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง นายประทีป ทรงลำยอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 (Progress Review) ซึ่งทางกระทรวงแรงงานโดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ โดยมีนายปกรณ์ ศรีเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรังและคณะให้การต้อนรับ

ซึ่งช่วงเช้า ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำหรับในช่วงบ่ายประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 2 (Progress Review) โดยมี นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดตรัง,นางตรีนุช เกยุรินทร จัดหางานจังหวัดตรัง,นายวสันต พวงมาลัย ประกันสังคมจังหวัดตรัง,นายสุรสิงห จุนณศักดิ์ศรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง และนายปกรณ์ ศรีเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรังร่วมรายงานการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ การตรวจติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสําคัญของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, การตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตฯ, การติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศฯ เกี่ยวกับการร้องทุกข์ ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานในต่างประเทศ และการติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามที่ได้รับจัดสรรจากพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
จากนั้นทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังโดย ดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังได้เข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ซึ่งทางผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานก็ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้น

You may also like