18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

พช ตรัง ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พช.ตรัง จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้​ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีฯ
พร้อมด้วย​ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรี นักพัฒนาพื้นที่ตำบลต้นแบบ (นพต.) กลุ่ม องค์กร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


ในการนี้ นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดตรัง ในนามของกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง ได้กล่าวรายงานการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง ประจำปี 2564 ว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในส่วนกลาง จัดตั้ง ณ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในส่วนภูมิภาค จัดตั้ง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนา เด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องจัดหารายได้ไว้ใช้จ่ายของกองทุนฯ กระทรวงมหาดไทย จึงได้อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เพื่อนำเงินที่ได้รับบริจาคจากการทอดผ้าป่าฯ เข้าสมทบกองทุนฯ และในปัจจุบันกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดตรัง ได้มอบทุนอุปการะให้แก่เด็กอายุแรกเกิดถึงหกปี ใน
พื้นที่อำเภอเป้าหมายการดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งละ 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์


ของกองทุนฯ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ซึ่งครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในปี 2564 จังหวัดตรัง ได้กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ วัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยได้รับความร่วมมือร่วมบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธาจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน กลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายต่าง ๆ
ทั้งนี้ พช.ตรัง ได้รับการสนับสนุนดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายใน
ท้องที่จังหวัดตรัง

You may also like