21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ม.สงขลานครินทร์ ขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ. เสริมสร้างความรู้แก่ส่วนราชการ จ.สงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และส่วนราชการ ในจังหวัดสงขลา โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และส่วนราชการในจังหวัดสงขลา เข้าร่วม จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุม BSc4 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64

นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบ อพ.สธ. โดยศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแหล่งบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร มีการขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชน โดยเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดในภาคใต้ นำไปสู่การปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน คนในชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนของชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับสนองพระราชดำริจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินงานเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีภารกิจหลักเป็นหน่วยฝึกอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ให้กับครู อาจารย์ของโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.ให้กับหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการประสานงานให้นักวิจัย และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการในการบูรณาการองค์ความรู้ของสำนักวิชาต่างๆ ไปขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน โดยการวิจัยเชิงพื้นที่และการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชน ให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาสู่การสร้างคุณภาพการดำเนินชีวิตของชุมชนที่ดียิ่งขึ้น โดยผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการดำเนินงานร่วมกับชุมชน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “ความร่วมมือในการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ.” โดย ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  “การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ.” โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. การเสวนาเรื่อง “ความสำเร็จของหน่วยงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ” โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้บูรณาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดสงขลา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามและโรงเรียนวัดเขากลอย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และหน่วยงานที่เข้ารับและผ่านการประเมินระดับป้ายสนองพระราชดำริ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาคือ เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

You may also like