19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลาพร้อมฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยง 5,000 คน

สงขลา 2 เม.ย.-สงขลาเตรียมรับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 10,000 โดส เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเจ้าหน้าที่ตามแนวพรมแดน รวม 5,000 คน คาดวัคซีนมาถึงช่วงเย็นวันนี้
จังหวัดสงขลา เตรียมรับวัคซีนป้องกันไวรัสป้องกันโควิด-19 จำนวน 10,000 โดส ให้กับกลุ่มเสี่ยง อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงตามแนวพรมแดน รวมจำนวน 5,000 คน ซึ่งคาดว่าจะมาถึงจังหวัดสงขลาช่วงเย็นวันนี้ เมื่อมาถึงก็จะดำเนินการกระจายไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยง โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วัคซีนลอตแรก จะฉีดให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงทั้งบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในอำเภอสะเดา อำเภอนาทวี ซึ่งเป็นพื้นที่ตามแนวพรมแดน ที่มีการให้การดูและรักษาผู้ป่วย อย่างอำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีการใช้กลุ่มแรงงานต่างต่างด้าว ทั้งอำเภอเมือง อำเภอสิงหนคร และอำเภอคลองหอยโข่ง โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนในช่วงวันที่ 2 – 9 เมษายน

You may also like