19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ทน.หาดใหญ่ เปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564


2 เมษายน 2564 ณ ลานจัตุรัสนครหาดใหญ่ ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน เปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 โดยมี นางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาลนายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล นางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผอ.สำนัก/กอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและแขกผู้มีเกียรติหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถานศึกษา ร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง


สำหรับการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอันเป็นอเนกประการ การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ พร้อมเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ให้แก่เยาวชน และประชาชน เกิดการรับรู้ ซาบซึ้งในคุณค่าและตระหนักถึงความสําคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ


อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีของชาติและของท้องถิ่น อันเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชน และประชาชนในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีของชาติและของท้องถิ่น การดำเนินการจัดงานในวันที่ 2 เมษายน 2564 มีกิจกรรมภายในงาน อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และต่อเนื่องไปกับงานสืบสานศิลป์ถิ่นใต้ ในวันที่ 2-4 เมษายน 2564 ณ ลานจัตุรัสนครหาดใหญ่ เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และยกย่องเชิดชูเกียรติแด่บูรพาจารย์ สร้างภาคีเครือข่าย ด้านหนังตะลุงและโนราให้คงอยู่คู่ภาคใต้สืบไป ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมาย เช่น การไหว้เจ้าที่ การแสดงโนรารำประสมท่า การรำถวายครู การรำโนราทำบท รำหน้าพอก การสาธิตการร้อยลูกปัดชุดโนรา สาธิตการทำเทริด และสาธิตการแกะหนังตะลุง

You may also like