18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

‘รองน้ำหอม’ รับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564

นางสุภาพร กำเนิดผล “น้ำหอม” รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมรับรางวัล สุวรรณหงส์ทองคำ เนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 โดยมีหม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธ์ุ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา (กระทรวงศึกษาธิการ) กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 เมษายน 2564

ทั้งนี้ วันอนุรักษ์มรดกไทย ตรงกับวันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติ รวมถึงเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรัก และหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา

You may also like