18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี เพื่อเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

5 เม.ย.64 เวลา 9.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการปลัดจังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีพร้อมใบประกาศสดุดี แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ โดยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 จำนวน 1,109 ราย จังหวัดสงขลาได้รับมอบ จำนวน 6 ราย จึงจัดพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้แก่ นายหมู่ใหญ่ มานิต พันธุสะ และได้มอบหมายให้ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ เป็นประธานมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีและทุนการศึกษาในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอต่อไป
ทังนี้ ผู้ที่ได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย
1. นายหมวดเอก มงคล สินยัง
2. นายหมวดโท ทรงศักดิ์ เรืองสงฆ์
3. นายหมวดตรี ธนวัฒน์ แซ่เจีย
4. นายหมวดตรี มนตรี ฤทธิจอม
5. นายหมวดตรี ส่งศักดิ์ ส่งศรี

You may also like