19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลารับแล้ว 10,000 โด๊ส เร่ง!ฉีดบุคลากรแพทย์


จังหวัดสงขลา ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชนิดซิโนแวค จำนวน 10,000 โด๊ส โดยมีกลุ่มเป้าหมายแรกที่รับบริการฉีด คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมจำนวน 5,000 คน โดยจะมีการฉีดวัคซีนเข็มแรก ระหว่างวันที่ 5 – 9 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลต่างๆ 14 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลา, โรงพยาบาลหาดใหญ่, โรงพยาบาลสิงหนคร, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี, โรงพยาบาลสะเดา, โรงพยาบาลจะนะ, โรงพยาบาลปาดังเบซาร์, โรงพยาบาลบางกล่ำ, โรงพยาบาลนาหม่อม, โรงพยาบาลสะบ้าย้อย, โรงพยาบาลเทพา, โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพ – หาดใหญ่


(5 เม.ย. 64) โรงพยาบาลสงขลา ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชนิดซิโนแวค จำนวน 200 โด๊ส และได้กำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรก แก่บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 80 คน โดยมีแพทย์หญิงณิชาภา สวัสดิกานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับวัคซีนคนแรก ซึ่งมีนายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา เป็นผู้ฉีดวัคซีนให้ หลังจากนั้นได้มีการลงบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนโด๊สแรกทางแอพพลิเคชั่นออน์ไลน์ เข้าระบบการติดตามผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลังจากนั้นอีก 1 เดือน ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้จะต้องกลับมารับการฉีดวัคซีนอีกครั้งเป็นโด๊สที่ 2
นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา กล่าวว่า การจัดระบบการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการโดยได้ดำเนินการภายใต้ 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือก่อน เข้ารับบริการและลงทะเบียนเพื่อทำบัตร 2) ชั่ง น้ำหนัก และวัดความดันโลหิต 3) คัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยงและลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน 4) รอการฉีดวัคซีน 5) เข้ารับการฉีดวัคซีน 6) นั่งพักสังเกตอาการ 30 นาที โดยมีการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมและสแกน Line Official Account “หมอพร้อม” 7) รับการตรวจสอบอาการก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีน และ 8) ติดตามประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีน และอาการที่ไม่พึงประสงค์ด้วย Line Official Account “หมอพร้อม” โดยจะมีการติดตามหลังฉีด 1 วัน , 7 วัน , 30 วัน พร้อมแจ้งนัดหมายฉีดวัคซีนฯ ครั้งที่ 2 และรับใบยืนยันการฉีดวัคซีน


สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการฉีดวัคซีนอาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น อาการที่เกิดจากร่างกายแสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งแปลกปลอม ได้แก่ ปวด บวม มีไข้ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน แต่ละคนจะมีอาการยาวนานต่างกัน ส่วนใหญ่จะหายเองภายใน 24 – 48 ชั่วโมง และบรรเทาได้ด้วยยาแก้ปวด ลดไข้ ดื่มน้ำ พักผ่อน ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ที่ควรพบแพทย์เป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายตอบสนองต่อวัคซีนมากเกินไป แต่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากอาจจะเกิดกับคนที่มีประวัติแพ้วัคซีน หรือมีประวัติภูมิแพ้รุนแรง มักเกิดภายใน 30 นาที หลังการฉีด อาการส่วนใหญ่ได้แก่ ไข้สูงแม้กินยาก็ไม่ลด หน้ามืด เป็นลม ความดันเลือดต่ำ แน่นหน้าอก หายใจขัด รักษาให้หายได้ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
🇹🇭✅ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 ในกลุ่มบุคลากรการแพทย์และบุคลากรด่านหน้า จะมีกำหนดฉีดในช่วงปลายเดือนเมษายน 2564 โดยมีระยะเวลาห่างจากเข็มแรก ประมาณ 3 สัปดาห์ ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ทางกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งให้ทราบต่อไป

You may also like