19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

พัทลุงเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

วันนี้ 7 เมษายน 2564 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ราชการจังหวัดพัทลุง จัดงานวันข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ข้าราชการตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อาชีพข้าราชการนั้น ถือเป็นงานที่มีเกียรติสูง เป็นอาชีพที่ทุกคนให้การยอมรับและเคารพนับถือ ดังนั้นข้าราชการพลเรือนจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบแห่งความดีในทุกๆด้าน และเป็นตัวอย่างของคนทั่วไป


จากนั้นนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ราชการจังหวัดพัทลุง ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และมอบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ได้ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ส่งให้กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ราย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการพลเรือนที่ ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดพัทลุงจึงพิจารณาให้เป็นข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 5 ราย


ที่ผ่านมาผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จะเดินทางไปรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติที่ส่วนกลาง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มีมติเห็นชอบให้จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้จัดพิธีในระดับจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีพิจารณากำหนด วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตามความเหมาะสม

 

You may also like