18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

วาง”ซั่งกอ”สร้างบ้านปลา กรมเซื้อเพลิงฯช่วยประมงพื้นบ้าน

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ สมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะลอ่าวไทย ม. 7 (บ้าพังสาย) ต.กระดังงา อ. สทิงพระ จ.สงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวศุภมาศ เล้าสกุล เลขานุการกรม กรมเชื้อเพลิง ร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมวางซั้งกอ สร้างบ้านปลา ฟื้นฟูทะเลไทย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และชาวบ้านในชุมชนกว่า 100 คน เข้าร่วม


ภายในงาน มีการแสดงรำมโนราตัวอ่อนจากนักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา สงขลา ก่อนที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมเลขานุการกรมเชื่อเพลิงได้กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อบมอบอุปกรณ์ทำซั้งกอให้แก่ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านจาก อ.เมืองสงขลา อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ และ อ.ระโนด


จากนั้น ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันปล่อยลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว เพื่อคืนธรรมชาติและเพิ่มทรัพยากรปูม้าในทะเลอ่าวไทย

นางสาวศุภมาศ เล้าสกุล กล่าวว่า กรมเชื้อเพลิงได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดสงขลา คือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในพื้นที่ และภาคประชาชนที่ร่วมกันจัดจึ้นทุกปี

“การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่เป็นนโยบายที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฝาที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือในการทำงานจากเครือข่ายเป็นอย่างดี” นางสาวศุภมาศ กล่าว และว่า

 

กิจกรรมในวันนี้ คำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะมีต่อกลุ่มประมงพื้นบ้านและชุมชนเป็นหลักทั้งทางตรงและทางอ้อม

“ที่ผ่านมากรมเชื้อเพลิงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในการสนับสนุนประมงพื้นบ้านมาอย่สงต่อเนื่องผ่านโครงการ เช่น ปะการังเทียม จัดทัซั้งก่อ ปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเล สร้างธนคารปูม้า จัดหาเครื่องมือประมง ส่งเสริมเงินทุนร้านค้าและสหกรณ์ประมงพื้นบ้าน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำประมง” เลขากรมเชื้อเพลิง กล่าว

ทั้งนี้การวางซั้งก่อสร้างบ้านปลา เป็นการนำวัสดุธรรมชาติ ซึ่งทำมาจากใบมะพร้าว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่คกทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวประมงพื้นบ้านโดยจะนำซั้งก่อนำไปวางในทะเลตลอดแนวชายฝั่ง เพื่อเป็นที่หลบภัยอันตรายของสัตว์ทะเลตัวเล็ก และขณะเดียวกันชาวประมงก็สามารถจับปลาขนาดใหญ่ ที่เข้ามากินลูกปลาตัวเล็กได้โดยไม่ต้องออกทะเลไปไกล

 

You may also like