19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

โทษปรับ2หมื่น! ผู้ว่าฯสงขลาสั่งใส่แมสก์

วันนี้ (7 เมษายน 2564) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ลงนาม ตามที่มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 13 /2564 สั่งให้ประชาชนทุกคนสวมใส่ “แมสก์” ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ดังรายละเอียด

สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้างเพิ่มมากขึ้น ทางคณะรัฐมนตรีได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทางศบค.ได้ออกข้อกำหนดและมาตรการต่างๆ  เพื่อให้ส่วนต่างๆ ได้ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงมีความจำเป็นต้องให้มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

อาศัยอำนาจความในมาตรา 22 (6) มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 6 และเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาได้ออกคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ใส่แมสก์ หรือ “แมสก์” เมื่อออกจากเคหสถาน

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

You may also like