18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ระนอง เชิดชูเกียติ เมล็ดพันธ์ทางการศึกษา

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ร้านอาหารเคียงเล อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นาย สมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้เป็นประธานเปิดในพิธีจัดกิจกรรม “เกียรติยศศักดิ์ศรี เก่ง ดี เด็กระนอง” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้บริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนกว่า 300 คน

จากนั้นประธานฯได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีจิตเมตตาและคณะทำงานที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเมล็ดพันธุ์ทางการศึกษา ลูกหลานชาวจังหวัดระนอง

นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง กล่าวว่า ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพสู่โลกกว้าง กิจกรรม “เกียรติยศศักดิ์ศรี เก่ง ดี เด็กระนอง” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความต่อเนื่องสำหรับการยกย่อง เชิดชูเกียรติเมล็ดพันธุ์ทางการศึกษา ลูกหลานชาวจังหวัดระนอง
ใน 2 ประการ คือ กลุ่มผู้เรียนที่มีความล้ำค่าด้านความดี และกลุ่มผู้เรียนที่มีความล้ำเลิศทางวิชาการในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ คือ การระดมสรรพกำลัง ภาคีเครือข่าย ผู้มีจิตเมตตาทุกภาคส่วน ร่วมกัน “สร้างโอกาส พัฒนาคุณภาพ ด้วยการมีส่วนร่วม” อย่างต่อเนื่อง และนำสู่ความยั่งยืนในอนาคต

 

You may also like