18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา จัดนัดพบแรงงาน หลังโควิดทำพิษ!

 

วันนี้ (7 เม.ย. 64) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 “Songkhla Job Fair 2021” ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาได้เข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา นำคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวรายงานข้อมูลของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีประชาชนและผู้สนใจร่วมกิจกรรมและร่วมเข้าลงทะเบียนสมัครงานกันเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหาการว่างงาน และปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ถือเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพและการหางานทำของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีนโยบายที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการลงทุนและการขยายฐานการผลิตให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน และการพัฒนารูปแบบการลงทุนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่เรียกว่า New Economy Model ด้วยการตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ซึ่งการจัดงานนัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 “Songkhla Job Fair 2021” นับเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือ ผู้ว่างงาน ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการโดยตรง สามารถเข้าถึงแหล่งงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งส่งเสริมและขยายโอกาสการมีงานทำ และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้

ด้านนางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงาน “Songkhla Job Fair 2021” เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ช่วยลดปัญหาการว่างงานให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้บริการจัดหางานเพื่อตอบสนองความต้องการของนายจ้าง สถานประกอบการในพื้นที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ พร้อมเพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้สมัครงานให้มีโอกาสพบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน อันเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

สำหรับการจัดงานนัดพบแรงงานสงขลาในครั้งนี้ มีนายจ้าง และสถานประกอบการชั้นนำในพื้นที่จังหวัดสงขลา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับสมัครงาน จำนวน 73 บริษัท มีตำแหน่งงานว่าง จำนวน 423 ตำแหน่ง 2,905 อัตรา วุฒิการศึกษาที่นายจ้างมีความต้องการสูงสุด 3 ลำดับ คือ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) ตำแหน่งงานที่นายจ้าง และสถานประกอบการต้องการมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ พนักงานทั่วไป, ช่างสาขาต่างๆ, พนักงานขาย ที่ปรึกษาด้านงานขาย, ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนกต่างๆ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (QA/QC) ส่วนประเภทกิจการที่สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร, ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง, อุตสาหกรรมบริการ, อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

ทั้งนี้ ภายในงานนอกจากการนัดพบแรงงานแล้ว ยังมีการให้บริการแนะแนวอาชีพ ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครงาน ทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและ การเลือกอาชีพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การรับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ การขึ้นทะเบียนแจ้งความประสงค์จะทำงานช่วงว่างจากการเรียนหรือช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียนนักศึกษา บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ การฝึกและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การจัดนิทรรศการการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อีกด้วย

You may also like