21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สตูลรักบ้านเกิด ฟื้นฟูคลองสวยน้ำใส

วันนี้ (8 เม.ย. 64) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กำแพง จัดโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น ณ บริเวณชลประทานห้วยแร่ หมู่ที่ 9 บ้านป่าฝาง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา รองนายก อบจ.สตูล เป็นประธาน นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 100 คน วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟู คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ คู คลอง ให้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพแกนนำตรวจวัดคุณภาพน้ำในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ผืนแผ่นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เสริมสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดของคนในชุมชนให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป

You may also like