18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

เสน่ห์หัวเขา”สะพานเชื่อมรัก” สิงหนคร

สะพานเชื่อมรัก ที่บ่งบอกถึงความรักของคนในพื้นที่ ที่เป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมเชื่อมกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของพี่น้องชาวประมงชายฝั่ง

ร้อยออกมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เป็นเสน่ห์ของตำบลหัวเขา

สะพานเชื่อมรัก เปรียบเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความผูกพัน ของคนในชุมชนที่ผสมผสานสองวิถี ที่จะทำให้คุณหลงรักที่นี้ “สะพานเชื่อมรัก” ตำบลหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

You may also like