18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ติดตามผลโควิด-19 ลุ้นกาชาด 64

วันนี้ (8 เม.ย.64) ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา เวลา 13.30 น. จังหวัดสงขลาจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลาฝ่ายต่าง ๆ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
จังหวัดสงขลากำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน – วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณสระบัว แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในจังหวัดสงขลา โดยได้มีการจัดประชุมกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อติดตามผลการเตรียมความพร้อมของคณะทำงานในฝ่ายต่างๆ และหารือการดำเนินงานในห้วงสถนการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับการประชุมในวันนี้มีการรายงานความคืบหน้า การเตรียมความพร้อมของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายเวทีกลาง ฝ่ายจัดหาของรางวัลสลากกาชาด ฝ่ายนิทรรศการและจัดร้านค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร ฝ่ายสาธารสุขและการรักษาพยาบาล ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดพิมพ์และจำหน่ายสลากกาชาด ฝ่ายออกผลสลากกาชาด ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายเลขานุการและฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม ซึ่งการดำเนินงานเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายมีความคืบหน้ามากพอสมควร โดยดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาจะต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด หากจังหวัดสงขลาและคณะจัดงานประจำปีและงานกาชาด ประจำปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเกี่ยวกับการจัดงานอย่างไร จังหวัดสงขลาจะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

You may also like