18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

พสกนิกรไทย รวมใจ ฟังเทศน์ถวายพระราชกุศล

วันนี้ (8 เม.ย. 64) ที่ศาลาการเปรียญ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 พร้อมด้วยพระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 วัดโคกสมานคุณจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายบุญนอง ชายแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันที่ 2 เมษายน 2564 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์
ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดร ชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระโอกาสสำคัญ และส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และธำรงรักษาไว้ให้มั่นคง ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีการเทศน์มหาชาติซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้คงอยู่กับสังคมไทยสืบไป

You may also like