18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา ตั้งศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุ รับสงกรานต์!


เย็นวันนี้ (8 เม.ย.64) เวลา 16.00 น. ถนนราชดำเนิน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยมีนายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา และนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเครือข่ายจักรยานยนต์รับจ้าง ขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เข้าร่วมในพิธีเปิด

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กำหนดมาตรการในการดำเนินการช่วงควบคุมเข้มข้นเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่และภาคประชาชนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง และให้นำมาตรการ อาทิการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน รวมถึงด้านสังคมและชุมชน เช่นการจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และนำมาตรการอื่น ๆ ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภายใต้หัวข้อหลัก ในการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”


สำหรับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 วันนี้ มีเป้าหมายการลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลง ซึ่งจังหวัดสงขลานับว่ามีสถิติค่อนข้างสูง จึง ได้เตรียมความพร้อมโดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2564 ระดับจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 และกำหนดให้มีการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการและด่านชุมชนในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ ด้วย

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฯ มอบหมวกนิรภัยให้แก่เครือข่ายจักรยานยนต์รับจ้าง นักศึกษา ชรบ. อส.และ อสม. พร้อมกล่าวเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการและด่านชุมชน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และยึดหลักตามมาตรการของสาธารสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากนั้นร่วมกันปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 จังหวัดสงขลา

You may also like