18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สธ.สงขลา เตรียมรับมือโควิด-19 ระลอก 3


นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คป.สจ.) สัญจร เมื่อเช้าวันที่ 8 เม. ย.2564 ณ ห้องประชุม รพ.ควนเนียง พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผอ.รพ.หาดใหญ่,ผอ.รพ.สงขลา,ผอ.โรงพยาบาลชุมชน, สาธารณสุขอำเภอ,หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน จากศูนย์วิชาการ กระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ รวมทั้ง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในการประชุมฯมีการมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับทีมสนับสนุน อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี 2564 และ ผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอ Best Practice ระดับเขต คือ เครือข่ายสุขภาพ อ.ควนเนียง ได้รับรางวัลชนะเลิศเรื่อง NCD Clinic Plus และ เครือข่ายสุขภาพ อ.เทพา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ของ รพ.สต.ท่าแมงลัก

 

You may also like