18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“รร.นิด้า”มอบวุฒิบัตร สานฝันบัณฑิตน้อย

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น ดร.หมัด บินยะโกบ ผู้อำนวยการโรงเรียน นิด้าศึกษา ได้เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่บัณฑิตน้อยและนักเรียนที่ผ่านการศึกษาในระดับอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการสานฝันสู่ความสำเร็จบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีและคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วม โดยในวันนี้มีบัณฑิตน้อยที่เข้าร่วมรับวุฒิบัตรระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 46 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 34 คน

ดร.หมัด กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับบัณฑิตน้อยและนักเรียนทุกคน ที่ผ่านการศึกษา ขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่ทุ่มเทสอนเด็กนักเรียนได้สำเร็จเป็นบัณฑิตน้อย คณะอาจารย์ถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างคนดีคนเก่งให้ประเทศชาติ เด็กวัยนี้ เป็นวัยที่เปิดรับซึมซับและจดจำทุกอย่าง การศึกษาระดับนี้จึงเป็นการปูพื้นฐานที่ดีที่สุด เหมือนการสร้างบ้านต้องวางฐานรากให้มั่นคง ขอให้คณะครูอาจารย์ปูพื้นฐานให้เด็กมีคุณธรรม มีทักษะต่าง ๆ ปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักการศึกษาเป็นการสานฝันบัณฑิตน้อยและนักเรียนให้มีความพร้อมเตรียมรับการพัฒนาในระดับต่อไป

ดร.หมัด กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็ก โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม เป้าหมายของโรงเรียนมุ่งสร้างคนดี คนเก่ง สร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กเพื่ออนาคตที่ก้าวหน้า มั่นคง ของตนเองและประเทศชาติ

You may also like