09/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ทักษิณ​คดีฯ สืบประเพณี เบญจาสรงน้ำรวมใจ สงกรานต์​64

วันนี้ (9 เม.ย.64) เวลา 9.30 น. ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันว่าง : ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ปี 2564 โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา กล่าวรายงานว่า สถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดงานประเพณีวันว่าง : ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลาขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ประเพณีของชาวใต้ สร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ตระหนักรู้ในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

 

สำหรับกิจกรรมสืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ปี 2564 วันนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการสรงน้ำขอพรสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา คือ สมเด็จเจ้าพะโคะหรือหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดสมเด็จเจ้าเกาะยอ และสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ ซึ่งชาวจังหวัดสงขลา ชาวไทยภาคใต้รวมถึงประเทศใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง มีการรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระภิกษุ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องประเพณีวันว่างของชาวไทยภาคใต้ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ทั้งนี้การรดน้ำขอพรสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลานั้น หลังจากกิจกรรมในวันนี้แล้ว สถาบันทักษิณคดีศึกษา จะเปิดให้มีการรดน้ำขอพรสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ได้ทุกวัน จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

You may also like