16/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

สงขลาต้อง​ปลอดภัย! รายงานผลคุมเข้มลดอุบัติเหตุ

วันนี้ (12 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 ผ่านระบบ Video Conference พร้อมรับทราบข้อสั่งการและแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทั้งจากถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

สำหรับผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 วันที่ 2 พบว่าจังหวัดสงขลา มีอุบัติเหตุสะสม รวม 17 ครั้ง บาดเจ็บ 18 ราย และเสียชีวิต 2 ราย โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากตัดหน้ากระชั้นชิด ส่วนยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ และรถเก๋ง ด้านพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยและเมาสุรา มียานพาหนะถูกเรียกตรวจ จำนวน 12,511 คัน และมีผู้ถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตรการ รสขม. จำนวน 2,035 ราย ซึ่งพบว่าไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ส่วนอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอจะนะ และอำเภอเมือง ตามลำดับ

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามบริบทและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย ให้ทุกพื้นที่ควรเข้มข้นกับการจัดการเรื่องความเร็ว โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงและจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เน้นย้ำการบังคับมาตรการทางกฎหมายในเรื่องการไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มแล้วขับและขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ให้ด่านชุมชนตักเตือนพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน และเน้นย้ำผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมใส่หมวกนิรภัย และใส่สายรัดหมวกนิรภัยให้เรียบร้อย รวมถึงเพิ่มมาตรการและความเข้มข้นในการตรวจสอบและแนะนำกลุ่มเสี่ยง และให้ตรวจสอบกรณีที่รายงานข้อมูลว่าการเกิดอุบัติเหตุมีสาเหตุจากทัศนวิสัยไม่ดี หรือสภาพถนนชำรุด ให้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน นอกจากนี้ให้นำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละพื้นที่ไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนและกำหนดมาตรการโดยวางแผนให้สอดคล้องกับห้วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่

ซึ่งจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1.การกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ให้ถูกต้อง 2. กำชับการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามมาตรการความปลอดภัย และเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น มาตรการด้านความเร็วของรถ มาตรการการสวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ เป็นต้น 3. ให้อำเภอกำชับชุดคุ้มครองตำบลในการตรวจร่วมด่านชุมชนอย่างเข้มข้น และ 4. ในการรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำวัน ในหัวข้อการบังคับใช้กฎหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำเภอที่ดำเนินคดีในแต่ละมาตรการ เช่น มาตรการเมาสุรา จำนวน 42 ราย อยู่ในอำเภอใดบ้าง เป็นต้น

You may also like