18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

อุบัติเหตุ-เสียชีวิต ลดกว่า 5% สงขลาสรุปยอด! สงกรานต์​ 64

จังหวัดสงขลา รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” รวมสถิติสะสม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุสะสม 69 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 69 ราย และเสียชีวิต 5 ราย

วันนี้ (17 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 ผ่านระบบ Video Conference ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน (รวม 7 วัน) มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา รวม 69 ครั้ง บาดเจ็บ 69 ราย และเสียชีวิต 5 ราย โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 28.57 ยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 94.28 มียานพาหนะถูกเรียกตรวจ จำนวน 48,060 คัน จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตรการ รสขม. จำนวน 8,479 ราย ซึ่งพบว่าไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย และฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ส่วนอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่และอำเภอจะนะ ทั้งนี้ในระดับภาพรวมจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดสงขลา โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ขึ้นระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีมาตรการการดำเนินการทั้งด้านคน ด้านยานพาหนะ และด้านถนน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตรายครอบคลุมทุกอำเภอ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย และการใช้กลไกของสังคมเพื่อป้องปราม ตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อย่างเข้มข้น เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน เครือข่ายอาสาสมัคร กลุ่มจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

You may also like