18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

สงขลามุ่งแก้ปัญหาครอบครัว! สร้างสังคมมีสุข!


วันนี้ (19 เม.ย.2564) เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ในที่ประชุมมีการแจ้งเรื่องเพื่อทราบ แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2553 – 2565 ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตเป็นสุขปราศจากความรุนแรง สามารถพัฒนาตนเองได้โดยมีอาชีพสุจริตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเลี้ยงลูกให้มีความสุขและมีพัฒนาการรอบด้านที่เหมาะสมตามวัย เป็นพลังงานสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายและบั่นทอนครอบครัว พร้อมทั้งเพิ่มปัจจัยเกื้อหนุน และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว และบริการให้เหมาะสมแก่ครอบครัวที่มีปัญหา จนสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติ


สำหรับแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2563-2565 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของครอบครัว ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของครอบครัว ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ครอบครัวเข้มแข็ง รู้เท่าทันสื่อ มีหลักประกันที่มั่นคง สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศ


ทั้งนี้ในที่ประชุม มีแนวทางการดำเนินงานศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวจังหวัดสงขลา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เปิดให้บริการศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 จัดบริการฝึกอบรมอาชีพให้แก่แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวฟรี และมีการบริการดูแลบุตร (อายุ 2-6 ปี) ระหว่างที่แม่ฝึกอบรมอาชีพให้โดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวจังหวัดสงขลา ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวจังหวัดสงขลา ฝึกอาชีพให้ทั้ง แม่และพ่อเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งให้นิยามว่าเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวโดยแม่เลี้ยงเดี่ยวจะจัดที่พักให้ส่วนพ่อยังเดี่ยว ที่เข้ามาฝึกอาชีพเป็นรูปแบบ ไป-กลับ มีบริการดูแลบุตร (อายุ 2-6 ปี) ให้ในระหว่างที่บิดาฝึกอาชีพ


นอกจากนี้ ได้หารือแนวทางการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อระดมความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านครอบครัว และแนวทางการจัดงานวันแห่งครอบครัวระดับภูมิภาค ประจำปี 2564 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว สมาชิกในครอบครัว มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง เพื่อสร้างแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ และเพื่อรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวให้มากขึ้น

You may also like