18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

โฆษกอัยการ เตือน! ไม่ทำตามแพทย์ ระวังผิดกฎหมาย!


หลังจากที่มีประเด็นข่าวทีมแพทย์โรงพยาบาลสนามพ้อ เหนื่อย หลังพบ ปชช.ติดเชื้อโควิดไม่ปฏิบัติตามกฎ ของโรงพยาบาลสร้างปัญหาและความเหนื่อยยาก ซึ่งเป็นอุปสรรคในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด กฎหมายจึงเข้ามากำกับกติกาของสังคมในทุกสภาวะ ไม่เชื่อฟังทีมแพทย์ ไม่เป็นเด็กดีของหมอ ผิดกฎหมาย อาจมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 วัน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือโทษปรับสูงสุดถึง 2 หมื่นบาท ตาม พรบ.โรคติดต่อฯ ขอให้ทุกคนใช้สิทธิ์ของตนโดยสุจริต ตระหนักในจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายกรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และมีการขยายระยะเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบันนั้น ตาม ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๑) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพ จึงได้มีการออกข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีการออก คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยในข้อ ๓ (๑) ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร” และในข้อ ๖ กำหนดให้ “หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เว้นแต่การใช้อำนาจสอบสวนต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ข้าราชการทหารซึ่งมียศตั้งแต่ ร้อยตรี เรือตรี และเรืออากาศตรีขึ้นไป หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป”
ดังนั้น คำสั่งหรือประกาศต่าง ๆ ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเกี่ยวกับมาตรการสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 จึงถือว่าเป็นคำสั่งของเจ้าพนักงาน การที่ผู้ติดเชื้อไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวจึงอาจเป็นความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายให้ไว้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 ผู้ใดทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการสั่งเช่นว่านั้น เป็นคำสั่งให้ช่วยทำกิจการในหน้าที่ของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกำหนดให้สั่งให้ช่วยได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนั้นได้มีประกาศตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรค มีอำนาจในการดำเนินการหรือออกคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรคตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๓๔ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒
มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๕) หรือ (๖) มาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) มาตรา ๔๐ (๕) หรือไม่อํานวยความสะดวก แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๙ (๔) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ (๓) (๔) (๗) หรือ (๘) หรือมาตรา ๔๐ (๓) หรือ (๔) หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ดังนั้น การที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ทำตามประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค จึงเป็นความผิดตามกฎหมาย ป่วย หรือไม่ป่วย เคารพกติกาของสังคม เคารพกฎหมาย มีวินัย ร่วมมือกันเราจะผ่านไปด้วยกัน อย่าเห็นแก่ตัว สถานการณ์เช่นนี้เราต้องผ่านไปด้วยกัน เห็นแก่ตัวคนเดียวไม่มีวันผ่านไปได้

You may also like