09/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

กระทรวงเกษตรฯร่วมหนุน แนวคิดเศรษฐกิจ​พอเพียงสู้โควิด


ท่ามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกเมษายน ที่มีแพร่ระบาดไปในประเทศไทยอย่างร็วดเร็ว ประชาชนมีการตื่นตัว และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น ตามมาตรการที่ ศบค.กำหนดในทุกพื้นที่ดำเนินการ
วันนี้ 20 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา และ หมู่ที่ 4 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา ดูการทำการเกษตรโดยใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของจังหวัดยะลา ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการ ภายใต้โครงสการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขับเคลื่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ให้เข้มแข็งเพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งมีการขุดสระน้ำ เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูภาคการเกษตร และการจ้างงานภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


สำหรับในพื้นที่จังหวัดยะลา มีเกษตรกร 32 ราย และการจ้างงานระดับตำบล 15 ราย ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ด้านนายอับดุลเลาะห์ ปาแนแจกะ อยู่บ้านเลขที่ 151/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา เกษตรกรผู้ผ่านการคัดเลือก เปิดเผยว่า บนพื้นที่ 3 ไร่ของตนเอง ก่อนหน้านี้ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ได้ทำการปลูกทุเรียน แต่พอเข้าช่วงหน้าแล้ง ทุเรียนขาดน้ำยืนต้นตาย เพราะขาดน้ำ หลังจากผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ภายในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของตนเอง มีการปลูกพืชไร่ ผักสวนครัว และสัตว์ปีก และกำลังดำเนินการขุดสระน้ำ เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำไว้สำหรับทำการเกษตร อุปโภคบริโภค และใช้เลี้ยงปลา สร้างความยั่งยืนในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ คาดว่าในอนาคตพื้นที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน ซึ่งตนเอง และบุคลากรจ้างงานระดับ ตำบล จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้กับชาวบ้านหรือผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ต้องขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่เข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินการในพื้นที่แห่งนี้ สร้างสุข รอยยิ้ม และความมั่นคงให้กับเกษตรกร


ด้านนายปรีชา บุญเนื่อง อยู่บ้านเลขที่ 23/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา หนึ่งในเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า บนพื้นที่ 3 ไร่ ของตนเอง ก่อนหน้านี้ เดิมเป็นพื้นที่นา แต่เกิดความแห้งแล้ง ทำนาไม่ได้ผล จึงเปลี่ยนมาเป็นการปลูกยางพารา แต่ผลผลิตจากยางพาราไม่ดี จึงตัดต้นยางทิ้งปรับพื้นที่มาเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ ปัจจุบันมีการแบ่งพื้นที่ตามหลักของเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามสัดส่วน 30:30:30:10 มีการขุดสระน้ำ ปลูกพืชไร่ พืชสวน แปลงนาข้าว และที่อยู่อาศัย ผลผลิตที่ได้เริ่มเห็นเป็นรูปธรรม มีการนักวิชาการเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ มาให้การฝึกอบรม มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทั้งพืช ประมง ปศุสัตว์ การส่งเสริมการตลาด การเพิ่มช่องทางการสื่อสารในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ การให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งก่อนหน้านี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพภายนอกได้จึงได้กลับมาทำการเกษตร โดยการปลูกพืชผักกินเอง ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับครอบครัว ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ผลผลิต ได้พืชผักที่ปลอดสารพิษไว้ทานเองในครอบครัว ที่เหลือก็แบ่งปันคนรอบข้าง นอกเหนือจากนั้น ก็ขายเพื่อเป็นรายได้ให้กับครอบครัว ชีวิตมีความสุข
นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของจังหวัดยะลา มีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 ราย และลูกจ้างการจ้างงานระดับตำบล 15 ราย ทั้งหมดเป็นการนำหลักปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำเข้ามาเติมเต็ ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกร สิ่งที่เกษตรกรจะได้รับคือองค์ความรู้ ทั้งเรื่องกระบวนการปลูกพืช การบริหารจัดการพื้นที่ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด การฝึกอบรม การสนับสนุนปัจจัยด้านการผลิต การส่งเสริมการตลาด และยังสามารถแปรรูป เพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ นำมาซึ่งความยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกร มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทางเลือก มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสุขความอบอุ่นให้กับคนในครอบครัว

You may also like